Τμήμα διαγωνισμών και συμβάσεων

Περιγραφή:

Προετοιμασία και διεκπεραίωση ηλεκτρονικών διαγωνισμών του δημοσίου για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών

Συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και σύνταξη τεχνικών μελετών

Παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ

Ζητούμενα:

— Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΑΕΙ/ΤΕΙ

— Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε διεθνείς και εθνικούς ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς του δημοσίου για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων

— Άριστη γνώση Αγγλικών

–Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Internet, Word, Excel, Outlook)


Προσφέρονται:

–Σταθερές αποδοχές πλήρους απασχόλησης

Αποστολή Βιογραφικού:

Προσωπικά Στοιχεία

(HM/MH/ΕΤ)

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση Κατοικίας

Επιλέξτε την θέση εργασίας που σας ενδιαφέρει
Choose File