Διαχείριση Απορριμμάτων – Νέες Τεχνολογίες

Από την ίδρυση της η EDIL διέπεται από βασικές αξίες που καθορίζουν τον χαρακτήρα της εταιρείας διαμορφώνουν την εταιρική κουλτούρα και καθοδηγούν τον τρόπο που συνεργαζόμαστε και λαμβάνουμε αποφάσεις

Κώδικας Ηθικής

Η Edil Hellas εφαρμόζει τους νομικούς και ηθικούς κανόνες που αφορούν την εργασία, τα δικαιώματα των εργαζομένων, την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας.

Με συνεχείς ελέγχους επιβλέπει την τήρηση των παραπάνω κανόνων στους χώρους εργασίας ενώ επίσης φροντίζει για την τήρηση τους στις συναλλαγές της με συνεργάτες και προμηθευτές.

Υγιεινή και Ασφάλεια

Η EDIL διαθέτει πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 8001 Υγιεινής και Ασφάλειας και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και αποφυγή ατυχημάτων στο σύνολο των δραστηριοτήτων της.

Διασφάλιση Ποιότητας

Η EDIL Hellas διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 και εφαρμόζει διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας για το σύνολο των δραστηριοτήτων της.
Σε ολόκληρο το φάσμα δραστηριοτήτων της η Edil Hellas εφαρμόζει διαδικασίες φιλικές προς το περιβάλλον και διαθέτει ISO 14001 περιβαλλοντολογικής διαχείρισης της TUV.

Υπηρεσίες

(επιγραμματικά και λίγα λόγια για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, όσον αφορά αυτές που αναφέρονται στην αποκομιδή απορριμμάτων)

Η EDIL HELLAS παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης και αποκομιδής για ιδιωτικούς οργανισμούς και δημόσιους φορείς και τις ακόλουθες κατηγορίες αποβλήτων:

 • Αδρανών αποβλήτων
 • Οικιακών Απορριμμάτων
 • Ανακυκλώσιμων Υλικών
 • Χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών
 • Συλλογή και μεταφορά αποβλήτων λιπαντικών ελαίων
 • Αποξήλωση και διαχείριση αμιάντου

Οι υπηρεσίες της EDIL HELLAS παρέχονται με έμφαση στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα.

Αποκομιδή – Διαχείριση Απορριμμάτων

Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί ένα από τα σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα, καθώς αντικατατροπτίζει την εικόνα της κοινωνία μας. Η κρισιμότητα του προβλήματος ποικίλει από χώρα σε χώρα. Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, μέσω Δημοσίων και Ιδιωτικών επενδύσεων και μέσω Ευρωπαϊκών επενδυτικών προγραμμάτων που αφορούν την επεξεργασία των αποβλήτων, της εξοικονόμησης και της παραγωγής ενέργειας.

Η Διαχείριση των απορριμμάτων είναι ένα βασικό στοιχείο της πολιτικής προστασίας του περιβάλλοντος, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας και μπορεί να συνεισφέρει στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας.

Σκοπός της διαχείρισης απορριμμάτων είναι:
α) η συλλογή, εναπόθεση, επεξεργασία ή καταστροφή των απορριμμάτων
β) η μείωση της παραγωγής τους και
γ) η ανάκτηση, επαναφορά και επαναχρησιμοποίηση διάφορων υλικών

Η EDIL HELLAS ΑΤΕΒΕ, ακολουθεί τις εξελίξεις που αφορούν το περιβάλλον και την ενέργεια. Με σκοπό την ανάπτυξη νέων καινοτόμων τρόπων διαχείρισης, έχει προχωρήσει σε συνεργασίες με εταιρίες του εσωτερικού και εξωτερικού για την μεταφορά της τεχνογνωσίας και καινοτόμου εξοπλισμού.

Η εταιρία στελεχώνεται από έμπειρο προσωπικό, το οποίο μέσα από την καθημερινή έρευνα και ειδικά προγράμματα εκμάθησης, επιμορφώνεται, εξελίσσεται και ακολουθεί τους ρυθμούς ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών με σκοπό τη βέλτιστη εφαρμογή τους στα επιμέρους αντικείμενα.
Η EDIL HELLAS ΑΤΕΒΕ, προσφέρει ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων στη συλλογή, τη μεταφορά, την αξιοποίηση, τη διάθεση των στερεών αποβλήτων, καθώς και την εποπτεία και την επίβλεψη των εργασιών διαχείρισης.

Η Edil Hellas S.A. διαθέτει τις απαραίτητες άδειες από τις Δημόσιες Κεντρικές και Περιφερειακές Αρχές για την διαχείριση των αποβλήτων σε πανελλαδική κλίμακα:

1. Άδεια συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων.
2. Άδεια διαχείρισης μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων (Διαχείριση, Προσωρινή Αποθήκευση και Μεταφόρτωση ογκωδών απορριμμάτων).
3. Άδεια συλλογής, μεταφοράς και αποθήκευσης χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών .
4. Άδεια συλλογής και μεταφοράς Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων.

Η εταιρεία είναι πλήρως εναρμονισμένη με τους νόμους που διέπουν τη Προστασία και Διαχείριση του Περιβάλλοντος όπως οι Ν.1650/86 ,Ν.2939/2001, Ν.3854/2010, Ν.4042/2012 και είναι μέλος των ΣΥΔΕΣΥΣ και ΕΛΤΕΠΕ (Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων) για συσσωρευτές και λιπαντικά έλαια αντίστοιχα.

Πιστοποιήσεις

Η εταιρία μας διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά:

 • ISO 9001:2008

 • ISO 14001:2004

 • ΕΛΟΤ 1801:2008 / OHSAS 18001:2007

Mε αντικείμενα πιστοποίησης για :

 • Διαχείριση στερεών Αποβλήτων

 • Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων

 • Οδοσάρωση με μηχανικά μέσα

 • Πλύσιμο κάδων οικιακών απορριμμάτων

 • Αποχιονισμός

Περαιτέρω, η εταιρία μας διαθέτει ιδιόκτητο αδειοδοτημένο χώρο, για την Προσωρινή Αποθήκευση και Μεταφόρτωση ογκωδών απορριμμάτων και αδρανών υλικών πριν την τελική διάθεση σε δύο αγροτεμάχια στη περιοχή του αγροκτήματος Νεοχωρούδας του Δήμουτ Ωραιοκάστρου του Νομού Θεσσαλονίκης.

Σταθμοί Μεταφόρτωσης

Ως “Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)” καλούνται οι σταθμοί διαφόρων μεγεθών και χαρακτηριστικών, όπου τα απορρίμματα μεταφορτώνονται σε ειδικά οχήματα κατάλληλα για κίνηση σε μεγάλες αποστάσεις.

Οι σταθμοί μεταφόρτωσης ταξινομούνται ως εξής:
Α) Ως προς τη δυναμικότητα υποδοχής και μεταφόρτωσης
Β) Ως προς τη μέθοδο συμπίεσης
Γ) Ως προς τις πάγιες εγκαταστάσεις

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Η εκφόρτωση από τα απορριμματοφόρα και η διοχέτευση προς τους συρμούς γίνεται γρηγορότερα και με πιο ασφαλή για τους πολίτες τρόπο.

 • Οι συρμοί μεταφόρτωσης έχουν δυνατότητα συμπίεσης – εκφόρτωσης των απορριμμάτων, έτσι ώστε να μην χρειάζεται υποστήριξη από κάποιο πάγιο σύστημα στον ΣΜΑ.

 • Τα απορρίμματα που προσκομίζονται στον ΣΜΑ εκφορτώνονται και συμπιέζονται αμέσως

 • Με μια μόνο διαδρομή μεταφέρεται μεγάλο φορτίο απορριμμάτων λόγω της μεγάλης χωρητικότητας του container (35-70m3).

 • Μεγάλη ευελιξία ως προς την μελλοντική δυνατότητα αύξησης της δυναμικότητας.

Η εταιρία μας, έχει τα μέσα, μπορεί και προσφέρει μεθόδους εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων με τη χρήση κινητού εξοπλισμού ΣΜΑ και αναλαμβάνει την μελέτη και τη κατασκευή Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων σε πανελλαδική εμβέλεια.

Μας Εμπιστεύτηκαν

Οι εταιρείες που μας εμπιστεύτηκαν την υλοποίηση των έργων τους.